"Đời khổ, đố chạy đấy! Đừng có mơ!" (Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, op.) - Yêu Chúa

Nóng