"Chay tịnh mang sắc hồng" (Tĩnh tâm Giới trẻ, Gx. Ba Chuông) - Lm. Giuse Nguyễn Kim Cương, op. - Yêu Chúa

Nóng