"Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilêa sao?" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng