"Trọng nhân nghĩa hơn kim tiền" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng