ĐGH với người sống đời thánh hiến: "Hãy nhìn vào mắt của anh chị em hơn là nhìn điện thoại!" - Yêu Chúa

Nóng