"Phải biết tha thứ để xứng đáng được tha thứ" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng