Anh Teresio hy sinh cho người yếu đuối tại trại tập trung Đức Quốc Xã năm 1945 được tuyên Chân Phúc - Yêu Chúa

Nóng