Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Tư 07/02/2018 - Yêu Chúa

Nóng