Đức Thánh Cha đến Peru. Vị Giáo Hoàng đầu tiên làm phép cưới trên máy bay - Yêu Chúa

Nóng