Pêru: 400 ngàn người tham dự Thánh Lễ Đức Thánh Cha cử hành, 20.01.2018 - Yêu Chúa

Nóng