"Luật pháp phải phục vụ con người" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng