Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ tại phi trường Maquehue thành phố Temuco, Chilê - Yêu Chúa

Nóng