Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ ngày 08.01.2018 - Yêu Chúa

Nóng