Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Tư 17/01/2018 - Yêu Chúa

Nóng