Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Chúa Nhật 14/01/2018 - Yêu Chúa

Nóng