26.01: Được sai đến với người cùng khổ - Yêu Chúa

Nóng