ĐTC: "Đừng đi lễ trễ, hãy có mặt để tham dự cả nghi thức đầu lễ" - Yêu Chúa

Nóng