Ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi "đề kháng" trước thế lực thù địch - Yêu Chúa

Nóng