"Nghe và hành" - Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng