Ngày 03/12: Kính thánh Phanxicô Xaviê, nhà truyền giáo vĩ đại của vùng đất Phương Đông - Yêu Chúa

Nóng

Ngày 03/12: Kính thánh Phanxicô Xaviê, nhà truyền giáo vĩ đại của vùng đất Phương Đông