"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng