Việt Nam đề nghị EU không đưa nhân quyền vào hiệp định thương mại - Yêu Chúa

Nóng