Tổ chức bảo vệ nhân quyền Phóng viên không biên giới (RSF) lên án bản án dành cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa - Yêu Chúa

Nóng

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Phóng viên không biên giới (RSF) lên án bản án dành cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa