Thánh đường Gioan Laterano, thánh đường mẹ của mọi thánh đường trên thế giới! - Yêu Chúa

Nóng

Thánh đường Gioan Laterano, thánh đường mẹ của mọi thánh đường trên thế giới!