RFA: Qui định Facebook, Google đặt máy chủ ở Việt Nam người dân phản ứng - Yêu Chúa

Nóng

RFA: Qui định Facebook, Google đặt máy chủ ở Việt Nam người dân phản ứng