"Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra Người!" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng