Ngày 23.11: Thánh Clêmentê I, vị giáo hoàng thứ 3 trong Giáo hội - Yêu Chúa

Nóng