Myanmar: Đức Thánh Cha dâng Lễ với 200 ngàn tín hữu tham dự, 29.11.2017 - Yêu Chúa

Nóng