Music Slide "Mong chẳng còn gì" (Sáng tác: Lm. Quang Uy; Ý thơ: Tagore) - Ca đoàn Ca Lên Đi (Ca trưởng: Phạm Long) - Yêu Chúa

Nóng

Music Slide "Mong chẳng còn gì" (Sáng tác: Lm. Quang Uy; Ý thơ: Tagore) - Ca đoàn Ca Lên Đi (Ca trưởng: Phạm Long)