"Mừng lễ các thánh... và nhớ mình cũng được gọi mời nên thánh" - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Yêu Chúa

Nóng