"Hãy thanh tẩy đền thờ để phụng sự Thiên Chúa!" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng