"Hãy sống chết với đường lối cứu độ của Thiên Chúa" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng