"Hãy phụng sự một mình Thiên Chúa!" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng