"Hãy chuẩn bị đèn và dầu để vào Nước Thiên Chúa!" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng