"Giá mà con biết nhận ra Chúa nơi những người đau khổ!" - Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, op. - Yêu Chúa

Nóng