Đài Chân Lý Á Châu: Suy niệm Lời Chúa, Thứ Tư 15/11/2017 - Yêu Chúa

Nóng