Đài Chân Lý Á Châu: Phút cầu nguyện, Thứ Ba 14/11/2017 - Yêu Chúa

Nóng