Đài Chân Lý Á Châu 08g30, Thứ Bảy 11/11/2017 - Yêu Chúa

Nóng