Mùng Hai Tết. Giuse Hưng Thịnh, op. - Yêu Chúa

Nóng