05.03: Người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi - Yêu Chúa

Nóng

05.03: Người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi