Tông du Chilê: Đức Thánh Cha Phanxicô bị một người quá khích ném mũ - Yêu Chúa

Nóng