Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Tư 06/12/2017 - Yêu Chúa

Nóng