Hãy có lòng nhân hậu như Thiên Chúa - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng